TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Resimler
Mevcut albümler
Büyük cami þehitleri
Þehitlermizin mazarlarý nurla dolsun. Elimizdeki fotoðraflarý resmi gazeteden çýkardýk. Her kim bize yardýmcý olub ve diðer þehitlerýn veya daha kaliteli fotoðraf gönderir ise memnun oluruz.
Tuzhurmatu´dan tarihsel fotoðraflar
Tuzhurmatu ile ilgili tarihsel fotoðraflar. Dini merasimler, kiþisel veya bölgesel fotoðraflar.
Aksu Çayxanasý þehitleri
Þehitlermizin mazarlarý nurla dolsun. Resmi gazetelerden aldýk bu fotoðraflarý, her kim bize yardýmcý olub öteki þehitlerin veya buradakilardan daha iyisini gönderirise memnun oluruz.
Ziyretçilerden gelen resimler
Ziyaretçilerden gelen fotoðraflarý bu albumda yayýnlayacagýz. Rýcamiz dostlardan gönderilen resimleri tanýtsýnlar, ad ve eposta adreslerini unutmasýnlar. Gönderilecek eposta adresimiz info@tuzkhurmato.com
Duz daðýnan son görünümler
Duz daðýdý, Sinemde Duz daðýdý, Hem dostu hemde duþmaný, Saxlýyan Duz daðýdý,
Tuzhurmatu´dan resimler
Duz fotbol takimlari
Duz´un 70lý ve 80lý yýllarýn tanýlmýþ takýmlarý
Can Amirli
2007-07-07 tarihinde Amirli nahiyesinde bomba patlamasýnn býraktýðý acý izler.
Þehitler mazarý
Akram Tuzlu
Türkmen Milliyetçiliðinin simgesi olan Ustad Akram Tuzlu. Ne yazýð ki qahraman ustadmýza baazý Türkmen xayýnlarý tarafýnan iftra édereð yalan palan uydurullar. Bu xayýnlar Görbegör giden saddam zamanýnda baas partisina teqrir yazarað qahraman ustadmýzý emniyyette iþkenceye wermiþler. Ya ne unatnmaz þerefsizler warýymiþ aramýzda.