TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Tuzhurmatu sitesine hoþgeldiniz

Tuzhurmatu

Bu þehir, geceleri ocaklarýn ýsýntýsýyle ve söylenilen masallarýn sihriyla uyarken, sabahlar ise cami ezanlari ve horuz sesiyle kalkardýr. Bu asil Irak þehiri, Malallah, Taki Demirci ve Ekrem Tuzlu gibi çok ünlü Türkmen makam okuyucularý ve Hasan Görem gibi ünlü þairleri dünyaya getirdi.

Þu yaygýn olan Türkmence dörtlü þiir parçasýnýn anlattýðý gibi, geçmiþ zamanlarda Tuzhurmatunun dört bir atrafý bað bostan imiþ:

Xurmatu bað arasý
Çalýný neqarasý
Yaðlýð gatý gül apar
Xelwatý bað arasý

Ve anlamý þu:

Hurmatu bað arasý
Çalýnýr davulu
Mendil getir gül götür
Baðda yabancý yoktur

Bügün Tuzhurmatu´da Türkmenelinin baþka þehirleri gibi yabancý ellerin korku ve kaygý kaynaðý olmuþtur, oyuzden belli bir kesim tarafindan bu þehirin varlýðýný ele almak hedeflenmiþ. Kendi gücleriyle deðil, yabancý ihtilal gücüyle iþbirliði yaparak ve dikta rejimin düþmesinden sonraki emniyet boþluðundan faydalanmasi sonucudur.