TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Makale yayýnla

Aziz ziyaretçiler

Tuzhurmato site idaresi tüm konularda katkýlarnýzý sevinçle yayýnlar. Site ýdaresi (baþka sitelerde olduðu gibi) olmasý gereken bazý yayýn koþullerý koymuþtur ki her hangi bir ziyaretçi katkýlarýnýn yayýnlanmasý için.

Bizlere gönderilen konular güzel þehrimiz Tuzhurmato veya aziz Türkmen milletimiz ile ilgili olmasý þarttýr. Birde aziz vatanmýz yaralý Irak ile ilgili konular yayýnlarýz. Irak ulusu ve toprak birliðina ters düþen hiç bir konu yayýnlanmasý mümkün deðil.

Eðer sitemizde konu yayýnlamak isterseniz buraya týklayýn.
NOT: Þimdi bir fotoðraftan fazla yüklemek mümkün deðil. Eðer ki konu ile birden fazla fotoðraf var ise, tuzkhurmato.com sitemizde bulunan info mail adresimize göndermeniz rica olunur ve teþekkür ederiz.