TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Kuzey Irak Federe Bölgesi Yönetim Modeli Taslaðý

Ýhsan KÝFÝRLÝ - TÜRKMENELÝ PARTÝSÝ DANIÞMANI

Kuzey Irak Federe Bölgesi

 • Baþkanlýk Konseyi (3 üye)
 • Kürt - Türkmen – Arap (7 Yýl)
 • Dönüþümlü Baþkan ve 2 üye
 • Kürt üye 3 yýl, Türkmen 2 yýl, Arap 2 yýl
 • Yasama

  Üye sayýsý 100, Süre 4 yýl, Üye Daðýlýmý ise:

 • Kürdistan otonom yöresi 50
 • Musul otonom yöresi 30
 • Kerkük otonom yöresi 20


 • Bölgedeki; Tüm etnik gruplarýn katýlýmý gözetlenir

  Yürütme

 • Baþbakan Kürt
 • Baþbakan 1. yardýmcýsý Türkmen
 • Baþbakan 2. yardýmcý Arap
 • Bakanlýk sayýsý 12 -15
 • Bakanlar Daðýlýmý

 • Kürt %40
 • Türkmen %25
 • Arap %25
 • Kildan, Aþur ve Diðerleri %10
 • Yargý

  Üye Sayýsý 9, Daðýlýmý ise:

 • Kürdistan otonom yöresi 4 üye
 • Musul otonom yöresi 3 üye
 • Kerkük otonom yöresi 2 üye


 • Ana etnik grubun katýlýmý gözetlenir.

  Baþbakanlýk Konseyinin Görev ve Yetkileri

 • Bölgeyi temsil etme, merkezle diyalog düzenleme.
 • Otonom bölgeler ve etnik gruplar arasý iliþkileri düzenleme ve etnik problemleri çözüme kavuþturma.
 • Yürütmeyi denetleme.
 • Yerel yasalarý onaylama.
 • Federe bölge memurlarýnýn atamalarýnýn yürütmenin teklifi ile onaylama.
 • Federal Irak yönetimine bölge adýna aday gösterme.
 • Bölgedeki silahlý ve güvenlik güçlerinden sorumlu olma.
 • Yerel bütçeyi onaylama.
 • Bakanlar kurulunun kurulmasý için görevlendirme, Meclisten onay alan bakanlar kurulu veya bakanlarýn atamalarýný onaylama.
 • Meclisi feshetme secime götürme.
 • NOT: Etnik konularda konsey üyeleri veto etme yetkisine sahiptirler.

  YÜRÜTME (BAKANLAR KURULU)

  Federe bölgenin en üst icra organý olup, baþbakan ve iki yardýmcýsý ile 12 -15 bakandan oluþur.Bölgede yasa ve hizmetlerin uygulanmasýný saðlar, bütçe hazýrlar.

  Yürütme meclisin güven oyu aldýktan sonra baþkanlýk konseyinin onayý ile göreve baþlar.

  NOT: Baþkanlýk konseyi baþkaný,meclis baþkaný ve baþbakan ayný anda ayný etnik gruptan olamaz.

  KUZEY IRAK FEDERE BÖLGESÝ YASAMA MECLÝSÝ

  100 Üyeden oluþur,üyeler 4 yýlda bir yapýlacak genel seçimlerde seçilirler,üyelerin 50’si Kürdistan otonom yöresinden, 30’u ise Musul otonom yöresinden, 20’si ise Kerkük otonom yöresinden seçilirler, bölgedeki bütün toplumlarýn katýlýmlarý gözetlenir, ilk toplantýsýnda bir baþkan ve iki yardýmcýsýný seçer, iç tüzükle yönetilir, yerel yasalar yapar, yürütme, bakanlar kuruluna ve bakanlara güven oyu verir veya güven oyunu geri çeker, yürütmeyi denetler, yürütmece aday gösterilen yargý üyelerini seçer, bütçeyi onaylar, seçim kararý alýr ve soruþturma açabilir, baþkanlýk konseyini seçer.

  FEDERE BÖLGE YARGI KURULU

  Federe bölge yargý sistemi Irak yargý sisteminin bir parçasýdýr,kurul bölgedeki yargý iþlerini anayasalar ve yasalar çerçevesinde yürütür üyelerinin dokunulmazlýklarý var, yargý konusunda en az 20 yýl tecrübeli 9 üyeden oluþur üyeler bakanlar kurulunun teklifi meclisin secimi ve baþkanlýk konseyinin onayý ile göreve baþlarlar üyeleri daðýlýmý ise kürdistan otonom yöresinde 4 Musul otonom yöresinden 3 ve Kerkük otonom yöresinden 2 üye seklindedir bölgesindeki ana etnik gruplarýn katýlýmlarý gözetilir.